Przeskocz do treści

Statut

11POMORSKIE STOWARZYSZENIE HODOWCÓW KANARKÓW I PTAKÓW EGZOTYCZNYCH  ”ASTRYLD”

STATUT

GDAŃSK 2007r

ROZDZIAŁ I
NAZWA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I
CHARAKTER PRAWNY

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Pomorskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych „Astryld” (PSHKiPE „Astryld”).
§ 2
PSHKiPE „Astryld” jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby interesujące się:
1. hodowlą kanarków i ptaków egzotycznych
2. ochroną ptaków w ich środowisku naturalnym
§ 3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
§ 4
PSHKiPE „Astryld” posiada osobowość prawną i jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 5
Stowarzyszenie używa pieczęci, której treść i wzór ustali Zarząd PSHKiPE „Astryld”.
§ 6
Stowarzyszenie jest uprawnione do używania własnych odznak organizacyjnych ze skrótem nazwy PSHKiPE „Astryld” oraz legitymacji członkowskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 7
Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych, których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi PSHKiPE „Astryld”.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 8
Działania PSHKiPE „Astryld” obejmują zadania w zakresie ekologii i ochrony ptaków oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
§ 9
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1. ochrona lęgowisk ptaków dziko żyjących,
2. zwalczanie kłusownictwa i wszelkiej działalności prowadzącej do wyniszczenia ptaków dziko żyjących,
3. upowszechnianie hodowli kanarków, ptaków ozdobnych i śpiewających, posługując się metodami dozwolonymi przez obowiązujące prawo,
4. nadzór nad racjonalną hodowlą i udzielanie fachowych porad w tym zakresie,
5. zaopatrywanie członków Stowarzyszenia w obrączki rodowe dla hodowanych ptaków
§ 10
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz całego społeczeństwa.
§ 11
PSHK iPE „Astyld” utrzymuje łączność w dziedzinach organizacyjnych i fachowych z władzami państwowymi i organizacjami społecznymi.
§ 12
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
§ 13
Sposoby działania:
1. praca w terenie – zakładanie budek lęgowych, karmników, dokarmianie ptaków,
2. organizowanie konkursów i pokazów ptaków,
3. udział w konkursach organizowanych przez podobne stowarzyszenia i organizacje w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków rzeczywistych
2. członków młodzieżowych
3. członków zasłużonych
4. członków honorowych
5. członków wspierających
§ 15
Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia jeżeli:
1. złoży do Zarządu Stowarzyszenia pisemną deklarację,
2. ureguluje wpisowe i składkę członkowską,
3. zobowiąże się do przestrzegania statutu.
§ 16
Członkiem młodzieżowym może być osoba niepełnoletnia, która przedłoży Zarządowi Stowarzyszenia pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych zezwalającą na wstąpienie do Stowarzyszenia.
§ 17
Członkiem zasłużonym może zostać osoba posiadająca długi staż członkowski i duże zasługi  dla rozwoju PSHK i PE „Astryld”. Członek zasłużony zwolniony jest z wszelkich świadczeń finansowych na rzecz Stowarzyszenia. Tytuł Członka Zasłużonego nadaje Walne Zebranie  na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§ 18
Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać obywatel Polski lub innego kraju.  Tytuł Członka Honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia tym osobom, które nie będąc członkiem rzeczywistym wykazały zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia i swoją pomocą przyczyniły się do jego rozwoju. Członek Honorowy nie ma prawa wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
§ 19
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która nie bierze udziału w hodowli ptaków, jednak uznaje cele Stowarzyszenia i przez swoją wiedzę i doświadczenie wpływa na rozwój Stowarzyszenia. Nie bierze ona udziału w wyborach i nie może być wybierana do Władz Stowarzyszenia.
§ 20
Członkowie rzeczywiści i zasłużeni mają prawo:
1. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3. korzystać z pomocy dotyczącej hodowli i ochrony ptaków,
4. brać udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 21
Obowiązkiem członka rzeczywistego jest:
1. brać czynny udział w zebraniach,
2. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
4. być koleżeńskim i uczciwym wobec innych kolegów,
5. terminowo regulować wszystkie świadczenia na rzecz Stowarzyszenia,
§ 22
Członkostwo zwyczajne wygasa przez:
1. zgłoszenie na piśmie wystąpienia, przy jednoczesnym uregulowaniu wszystkich
należności na rzecz Stowarzyszenia,
2. skreślenie z listy członków na skutek nie opłacenia w terminie (ustalonym przez Zarząd) mimo pisemnego upomnienia, należności na rzecz Stowarzyszenia,
3. skreślenie z listy członków na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
§ 23
Członek młodzieżowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka rzeczywistego z
wyjątkiem:
1. niepełnoletni w wieku od szesnastu do osiemnastu lat, który posiada ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej,
2. małoletni poniżej 16 roku życia nie ma prawa do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 24
Członkostwo członka młodzieżowego wygasa:
1. po uzyskaniu pełnoletności,
2. cofnięcia zgody rodziców lub opiekunów prawnych,
3. działalności na szkodę Stowarzyszenia.
§ 25
Członkowie Zasłużeni mają prawo:
1. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
§ 26
Członkowie Zasłużeni mają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni za wyjątkiem jakichkolwiek świadczeń finansowych na rzecz Stowarzyszenia. (§ 21 pkt 1-4)
§ 27
Członkostwo Zasłużonego Członka wygasa przez pozbawienie Go tej godności Uchwałą Walnego Zebrania za naruszenie przepisów niniejszego Statutu. Decyzja Walnego Zebrania o pozbawienie godności Członka Zasłużonego jest ostateczna.
§ 28
Członek Honorowy ma prawo uczestniczyć w Zebraniach i Walnych Zebraniach
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 29
Członek Honorowy ma obowiązek:
1. popierać działalność Stowarzyszenia,
3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
4. propagować idee Stowarzyszenia.
§ 30
Członkostwo Honorowe wygasa przez:
1. dobrowolne zrzeczenie się tytułu Członka Honorowego
2. pozbawienie tej godności przez Zarząd Stowarzyszenia za działalność szkodliwą dla PSHK i PE „Astryld”.
§ 31
Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele
Stowarzyszenia i przez swoje świadczenia wpływa na jego rozwój. Nie bierze udziału w wyborach i nie może być wybierana do władz Stowarzyszenia. Tytuł Członka Wspierającego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia
§ 32
Członek Wspierający ma prawo uczestniczyć w Zebraniach i Walnych Zebraniach z głosem doradczym.
§ 33
Członek Wspierający zobowiązany jest regularnie i terminowo wywiązywać się z
deklarowanych świadczeń i przestrzegać uchwał Stowarzyszenia. Dbać o dobre imię
Stowarzyszenia i stosować się do Statutu Stowarzyszenia
§ 34
Członkostwo Członka Wspierającego wygasa przez:
1. skreślenie z ewidencji z powodu działań na szkodę Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków,
2. dobrowolne złożenie rezygnacji na piśmie.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 35
Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie członków stowarzyszenia
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

ROZDZIAŁ V
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
§ 36
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.
§ 37
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbywa się co roku w terminie do 31 marca. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się co 4 lata.
§ 38
Walne Zebranie może odbywać się przy obecności:
1. w pierwszym terminie nie mniej niż 2/3 członków,
2. w drugim terminie po upływie 30 minut bez względu na ilość członków.
§ 39
Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia. O terminie i porządku obrad członkowie powinni być powiadomieni co najmniej dwa tygodnie wcześniej.
§ 40
Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze wybiera:
1. Zarząd Stowarzyszenia
2. Komisję Rewizyjną
3. Sąd Koleżeński
§ 41
O sposobie wyborów (jawne czy tajne) decyduje każdorazowo Walne Zebranie przy
zatwierdzaniu porządku obrad.
§ 42
Walne Zebranie zatwierdza sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia. Na wniosek
Komisji Rewizyjnej udziela lub nie udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi za ubiegłą kadencję.
§ 43
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu
2. podejmowanie uchwał o zmianie siedziby i nazwy Stowarzyszenia
3. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku
4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego
5. powoływanie i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego
6. zatwierdzanie ordynacji wyborczej oraz regulaminów Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego
7. rozpatrywanie wniosków Zarządu i wniosków zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia
8. ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego
9. podejmowanie uchwał w sprawach, które z uwagi na szczególną ważność lub przepisy prawa wymagają decyzji Walnego Zebrania
10. nadawanie tytułu Członka Zasłużonego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§ 44
Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków uczestniczących w
Zebraniu za wyjątkiem uchwał w następujących sprawach:
1. zmiany Statutu Stowarzyszenia
2. rozwiązania Stowarzyszenia
Decyzje w tych sprawach wymagają co najmniej 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu w pierwszym terminie lub po upływie 30 minut w drugim terminie (bez względu na ilość członków).
§ 45
Prawo zgłaszania wniosków na Walne Zebranie mają:
1. Zarząd Stowarzyszenia
2. Komisja Rewizyjna
3. Sąd Koleżeński
4. Członkowie Stowarzyszenia
§ 46
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może odbywać się w następujących przypadkach:
1. w razie uchwały poprzedniego Walnego Zebrania
2. na skutek ustąpienia trzech członków Zarządu Stowarzyszenia (w takiej sytuacji
nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna)
3. na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
4. na wniosek 2/3 ilości członków Stowarzyszenia.
5. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
§ 47
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wniesienia prawomocnego żądania.
§ 48
Prawo do udziału w zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebraniach mają:
1. z głosem decydującym członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem Członków Honorowych i Członków Wspierających
2. z głosem doradczym oficjalni przedstawiciele władz państwowych i organizacji
społecznych.
3. osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia w charakterze obserwatorów.

ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 49
Zarząd Stowarzyszenia stanowią:
1. Prezes Zarządu
2. Vice Prezes Zarządu
3. Sekretarz
4. Skarbnik
§ 50
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami członków.
§ 51
Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.
§ 52
Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia.
2. Reprezentowanie go na zewnątrz poprzez:
· realizowanie zadań w sferze użytku publicznego,
· współdziałanie z organami państwowymi,
· kontakt z mediami,
· wydawanie korespondencji, które podpisują:
o Prezes Zarządu
o Sekretarz Zarządu
o osoby przez w/w upoważnione.
3. Opracowywanie regulaminów.
4. Sporządzanie sprawozdań ze swej działalności oraz rozliczeń finansowych za rok
ubiegły dla Walnego Zebrania członków.
5. Przyjmowanie członków do Stowarzyszenia i prowadzenie ich ewidencji.
6. Organizowanie zebrań.
7. Wykonywanie zarządzeń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
8. Zwoływanie Walnych Zebrań członków Stowarzyszenia.
9. Przestrzeganie i realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
§ 53
Zarząd Stowarzyszenia jest kompetentny do podejmowania uchwał w ramach wykonywania swoich czynności określonych w § 52. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu w tym Prezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku ich równości rozstrzyga głos Prezesa.
§ 54
W razie ustąpienia któregoś z członków Zarządu, Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład osobą spośród członków Stowarzyszenia. Zakres kooptacji nie może przekroczyć dwóch członków Zarządu. Osoby dokooptowane sprawują powierzone funkcje do najbliższego Walnego Zebrania. W przypadku ustąpienia Prezesa i Vice-Prezesa Zarządu, Komisja Rewizyjna zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
§ 55
1. Członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w swoich czynnościach w przypadku:
- nie wypełniania swoich obowiązków,
- niestosowania się do przepisów niniejszego statutu,
- działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. O zawieszeniu członków Zarządu decyduje Walne Zebranie zwykłą większością głosów na wniosek co najmniej 2/3 członków zwyczajnych zgłoszony na piśmie wraz z uzasadnieniem.
3. W dniu, kiedy zawieszony zostałby cały skład Zarządu, Walne Zebranie odwołuje Zarząd i powołuje nowy.

ROZDZIAŁ VII
KOMISJA REWIZYJNA
§ 56
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§ 57
Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
§ 58
1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
· pozostawać w stosunku pokrewieństwa ,powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia z członkami Zarządu.
· być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 59
Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzenia co najmniej jeden raz w roku
szczegółowej kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, a ponadto przeprowadza w razie konieczności kontrole doraźne.
§ 60
Ze swej działalności Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu pisemne
sprawozdanie i w zależności od wyników wnioskuje o udzielenie lub nie udzielenie
absolutorium.
§ 61
Nadrzędnym celem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie skutecznego nadzoru w celu  niedopuszczenia do powstania w Stowarzyszeniu nieprawidłowości organizacyjnych i  finansowych.
§ 62
Komisja Rewizyjna jest organem kompetentnym do podejmowania uchwał w ramach wykonywania swoich czynności. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§ 63
W razie ustąpienia któregoś z członków Komisji, ma ona prawo uzupełnić swój skład
spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Osoba dokooptowana pełni funkcję do najbliższego Walnego Zebrania. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, jego obowiązki pełni do najbliższego Walnego Żebrania jego zastępca.

ROZDZIAŁVIII
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 64
Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza
§ 65
Sąd Koleżeński powołany jest do orzekania w sprawach:
1. zarzutów dotyczących postępowania członków w zakresie działalności hodowlanej,
2. uchybień przeciw statutowi,
3. sporów i zarzutów między członkami na tle ich wzajemnych stosunków hodowlanych.
§ 66
Sąd Koleżeński ma prawo w trybie dyscyplinarnym do udzielania następujących kar:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członka na okres jednego roku,
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
§ 67
Wykluczenie ze Stowarzyszenia jest dopuszczalne jeśli obwiniony popełnił czyn narażający Stowarzyszenie na istotne straty moralne albo był już karany wszystkimi karami z  § 66 pkt 1-3. Kara wykluczenia członka ze Stowarzyszenia winna być zatwierdzona przez najbliższe Walne Zebranie.
§ 68
Sąd Koleżeński winien na 14 dni przed posiedzeniem przedstawić osobie obwinionej  stawiane zarzuty, które będą przedmiotem rozprawy.
§ 69
Obwiniony ma prawo zgłoszenia świadków, a także wyboru obrońcy spośród członków Stowarzyszenia.
§ 70
Sąd Koleżeński jest organem kompetentnym do podejmowania uchwal w ramach
wykonywania swoich czynności. Do ważności uchwal wymagana jest obecność co najmniej 2 członków Sądu Koleżeńskiego, w tym Przewodniczącego. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości rozstrzyga glos Przewodniczącego.
§ 71
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego obwinionemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Walne Zebranie ukarany karą wykluczenia jest zawieszony w prawach członka.
§ 72
Tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie.
§ 73
W razie ustąpienia któregoś z członków Sądu Koleżeńskiego obowiązuje identyczny tok postępowania jak w przypadku Komisji Rewizyjnej ( § 63 )

ROZDZIAŁ IX
FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 74
Fundusze Stowarzyszenia stanowią wpisowe i składki członkowskie.
§ 75
Składkę członkowską oraz wpisowe uchwala Walne Zebranie. Składkę członkowską
członkowie winni opłacić do końca marca każdego roku.
§ 76
Dokumenty finansowe Stowarzyszenia podpisują Prezes i Skarbnik lub osoby przez nich upoważnione.

ROZDZIAŁ X
LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA - ROZWIĄZANIE
§ 77
Uchwały o zmianie Statutu lub likwidacji Stowarzyszenia podejmować będzie Walne
Zebranie Stowarzyszenia. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków powoła Komisję Likwidacyjną i określi przeznaczenie majątku.

ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 78
Niniejszy Statut został przyjęty Uchwalą Zebrania Członków Założycieli dnia 15.12.2007r. Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń dnia 21.01.2008 pod pozycją 0000297319. Urząd Statystyczny w dniu 20.02.2008 nadał numer Regon 220559369. Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku w dniu 17.042008 nadał Numer Identyfikacji Podatkowej 5842645645

-Koniec-